Ủng hộ chng ti

 Để nhận thông tin về chất độc màu da cam và các hoạt động của chúng tôi, xin bạn cho biết địa chỉ email.
 Ðể giúp đỡ các hoạt động của chúng tôi, xin bạn ký tên vào đơn kiến nghị, và giúp chúng tôi thu thập chữ ký ở môi trường xung quanh bạn.
 Những áp phích (để in) để xúc tiến Thư ngõ hiện có sẵn: khổ A4 (800Ko) và  Khổ A6 (200Ko). Đây là nhưng bản in bằng tiếng Anh, bảng tiếng Pháp hiện chưa có.
  Để tích cực tham gia vào họat động cùng với chúng tôi, các bạn có thể liên hệ trực tiếp associations du Collectif  hoặc viết mail đến  contact@vietnam-dioxine.org