Công lý cho các nạn nhân chất độc màu da cam

Gửi tổng thống Mỹ và các cơ quan thẩm quyền.

Chất độc màu da cam đã và đang mang lại rất nhiều đau khổ cho hơn 3 triệu người dân Việt Nam. Để giúp đỡ họ, bạn hãy ký vào khiếu thư và phổ biến khiếu thư đến những người xung quanh bạn.

Chúng tôi, Hiệp hội giúp đỡ các nạn nhân chất độc màu da cam, thay mặt cho tất cả các nạn nhân chất độc này, gửi đơn khiếu nại đến tòa án của New York.

Chúng tôi kêu gọi tổng thống Mỹ, các cơ quan thẩm quyền Mỹ cùng các công ty hóa chất phải nhận trách nghiệm về những thiệt hại mà họ đã gây ra và đòi hỏi họ bồì thường cho các nạn nhân.

Khiếu thư này đã được khởi xướng bởi Hội tình bằng hữu Anh-Việt và được viết bởi Len Aldis, thư ký của Hội.

Người ký khiếu thư.

Cảm ơn bạn đă kư vào khiếu thư !

702017 Người kư

Họ:
Tên:
Địa chỉ e-mail:
Nước:
Thành phố:
Số điện thoại:
Bạn có muốn được nhận thêm các tin tức không ?:
Bạn có muốn tham gia vào các hoạt động của chúng tôi không ?:
Góp ư: